Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรม (Kick off) ขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเขตพื้นที่เศรษฐกิจ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม (Kick off) ขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ในพื้นที่หมู่บ้านการเคหะ หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองเก่า โดยมีนายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ได้นำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัย และพื้นที่สิ่งปฏิกูลอุดตันตามท่อระบายน้ำ โดยได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ประชาชนจิตอาสา และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

LINE ALBUM Kick off 8 66 407 LINE ALBUM Kick off 8 66 15

LINE ALBUM Kick off 8 66 35 LINE ALBUM Kick off 8 66 50

LINE ALBUM Kick off 8 66 101LINE ALBUM Kick off 8 66 158

LINE ALBUM Kick off 8 66 181 LINE ALBUM Kick off 8 66 190

LINE ALBUM Kick off 8 66 381 LINE ALBUM Kick off 8 66 383

LINE ALBUM Kick off 8 66 423 LINE ALBUM Kick off 8 66 451

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map