Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล

            วันที่  10 เมษายน 2566 นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า และประชาชนชาวตำบลเมืองเก่า ร่วมกันทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2566  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ลขอนแก่น

ประเด็นในการมีส่วนร่วม

          เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ แก้ไขปัญหา ปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองเก่า และนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566 

จำนวนผู้เข้าร่วมจัดทำประชาคมระดับตำบล

          ,มีผู้เข้าร่วมจำนวน  250 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนชาวตำบลเมืองเก่าทั้ง 17 หมู่บ้าน 1 ชุมชน

ผลจากการมีส่วนร่วม

  • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองเก่า มีมติ เห็นชอบ
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมีสิทธิ์ในการออกเสียง ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 เมื่อมีมติเห็นชอบ ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศให้ประชาชนทราบ รายงานอำเภอ จังหวัด แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามระเบียบ และนำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณต่อไป

    LINE ALBUM 1042023 268 0 LINE ALBUM 1042023 162 0

    LINE ALBUM 1042023 105 LINE ALBUM 1042023 203 0

    LINE ALBUM 1042023 20 LINE ALBUM 1042023 61

    LINE ALBUM 1042023 110 LINE ALBUM 1042023 145 0

    LINE ALBUM 1042023 169 0 LINE ALBUM 1042023 198

    LINE ALBUM 1042023 213 0 LINE ALBUM 1042023 214

    LINE ALBUM 1042023 243 0 LINE ALBUM 1042023 244 0

    LINE ALBUM 1042023 217 LINE ALBUM 1042023 245 0 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map