Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

      วันที่ 11 เมษายน 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ มอบหมายให้ พ.ต.ท.นพดล ตรีโอษฐ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายเชิดศักดิ์ สุวรรณประสิทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล ผอ.รพสต. ผอ.กองสาธารณสุขฯ และจนท.กองสาธารณสุขฯ ส่งมอบวัสดุการแพทย์ ตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โดยศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลเมืองเก่า เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งมี รพ.สต.เมืองเก่า และรพ.สต.บ้านดอนบม เป็นหน่วยจัดบริการ

    6 1

    2 8

   12 14

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map