Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายส่งเสริมป้องกันการเกิดโรคในช่องปากตามกลุ่มวัย ปี 2566

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ มอบหมายให้ นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายส่งเสริมป้องกันการเกิดโรคในช่องปากตามกลุ่มวัย ปี 2566 จัดโดย รพ.สต.เมืองเก่า ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองเก่า ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกว้าง

  S 127402051 S 127402048

  S 127402052 S 127402055

  S 127402056 S 127402057

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map