Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการส่งเสริมการบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการส่งเสริมการบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดี ปีงบประมาณ 2566 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองเก่า พร้อมทั้งให้ความรู้การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาระคลอดก่อนกำหนด ณ วัดกลางบุรี หมู่ที่ 6 ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย แกนนำสุขภาพ/ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 6,7,10,13,9,11,14,5,15 และชุมชนเอื้ออาทร

babybaby11

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map