Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป สร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง

      วันที่ 12-17 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป สร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจะได้นำไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง นำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเข็มแข็ง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนกับท้องถิ่นในการร่วมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

   LINE ALBUM 126 LINE ALBUM 53

   LINE ALBUM 63 LINE ALBUM 80

   LINE ALBUM 83 LINE ALBUM 88

   LINE ALBUM 91 LINE ALBUM 99

   LINE ALBUM 167 LINE ALBUM 168

   LINE ALBUM 178 LINE ALBUM 184

   LINE ALBUM 190 LINE ALBUM 225

   LINE ALBUM 237 LINE ALBUM 258

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map