Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการอบรมสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ด้านการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 18 -20 กรกฎาคม 2566 ณ นงนุชเทรดดิชั่นรีสอร์ท สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

  001 004

  002 003

  005 006

  007 008

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map