Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเมืองเก่า

     วันที่ 11 กันยายน 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานท์ มอบหมายให้นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น และคณะกรรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ ประจำปี 2566 ซึ่งท่าวังมนต์โฮมสเตย์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จะจัดการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโอมสเตย์  ท่าวังมนต์ บ้านดอนบม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเมืองเก่า เพื่อรับรองและต่ออายุ มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ที่จะหมดอายุการรับรอง(3ปี) เพื่อพัฒนาปรับปรุงและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นท่าวังมนต์ ให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1 2

  34

  5 6

  7 8

  9 10

  11 12

  13 14

  15 16

  17 18

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map