Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Villege)

   วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ มอบหมายให้นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Villege) กับอำเภอเมืองขอนแก่น คณะทำงานระดับตำบล/ระดับหมู่บ้าน และภาคีเครือข่าย และสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานเป็นทีม พร้อมประเมินการพัฒนาโครงการฯ ตามเกณฑ์ชี้วัดและการขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน และร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ บ้านดอนบม

 13837 13835

 13844 13847

 13855 13859

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map