Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรม "ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์" (โค-กระบือ)

      วันที่ 14 กันยายน 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ มอบหมายให้นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์" (โค-กระบือ) ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเกษตรกรเทศบาลตำบลเมืองเก่า และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2566

 LINE ALBUM 9 LINE ALBUM 16

 LINE ALBUM 30 LINE ALBUM 33

 LINE ALBUM 41 LINE ALBUM 45

 LINE ALBUM 63 LINE ALBUM 65

 LINE ALBUM 67 LINE ALBUM 74

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map