Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเก็บขนขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2566

      วันที่ 15 กันยายน 2566 นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และพนักงานเก็บขนขยะเทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ร่วมศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเก็บขนขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เทศบาลตำบลพระลับและเทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

   1 2

   4 5

   6 7

   8 11

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map