Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

      วันที่ 20 กันยายน 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ มอบหมายให้ นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) โดยบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ และภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่ ชุมชน วัด โรงเรียน มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน พระภิกษุ สามเณร ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนในพื้นที่ ณ ท่าวังมนต์ บ้านดอนบม

  941002 0 940882 0

  940912 0 940917 0

  940930 0 940943 0

  940944 0 940985 0

  S 14557202 0 S 14557203 0

  S 14557226 0 S 14557290 0

  S 14557309 0 S 14557386 0

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map