Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) (วัดสวนป่าวปัสนาแก่งน้ำต้อน)

     วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ มอบหมายให้ นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) โดยบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ และภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่ ชุมชน วัด โรงเรียน มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน พระภิกษุ สามเณร ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนในพื้นที่ ณ วัดสวนป่าวิปัสนาแก่งน้ำต้อน บ้านกุดกว้าง

  LINE ALBUM 57 LINE ALBUM 29

 LINE ALBUM 43 LINE ALBUM 61

 LINE ALBUM 65 LINE ALBUM 79

 LINE ALBUM 89 LINE ALBUM 97

 LINE ALBUM 149 LINE ALBUM 155

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map