Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

พิธีรับ-มอบ การบริจาคที่ดินสาธารณประโยชน์

     วันที่ 6 ธันวาคม 2566 พ.ต.ท.นพดล ตรีโอษฐ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนบ้านขามเจริญหมู่ 8 ร่วมพิธีรับมอบโฉนดที่ดิน บริจาคโดย พ่อวิชัย-แม่บุบผา จันทร์เจริญ จำนวน 3 แปลง แปลงที่ 1,2 จำนวน 140.5 ตร.วา ใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์ (ที่ตั้งศาลาประชาคม) แปลงที่ 3 จำนวน 22 ตร.วา ใช้เป็นทางสาธารณประโยชน์ บ้านขามเจริญ หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า ขอขอบพระคุณท่านและครอบครัวมา ณ โอกาสนี้

 991729 991722

 991744 991750

 991754 991771

 991785 991797

 991836 991839

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map