Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ตรวจแนะนำและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทราบเกี่ยวกับข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ

    ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวคม 2566 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเมืองเก่า ออกตรวจแนะนำและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทราบเกี่ยวกับข้อบัญญัติท้องถิ่นและกิจการที่ประกาศให้มีการควบคุมตาม พ.ร.บ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

 5 0 6 0

 222424 0 222425 0

 222428 0 222430 0   

 375552 0 375555 0

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map