Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับผู้ที่เป็นบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงฯ

           วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ ตำบลเมืองเก่า มอบหมายให้ นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ ภักดีสกุลสววรค์ รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวลดล้อม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับผู้ที่เป็นบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ โดยเป็นไปตามชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วัดธาตุกุดกว้าง (เขต รพ.สต.เมืองเก่า) และ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (เขต รพ.สต.บ้านดอนบม) #สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองเก่า

   LINE ALBUM 18 25 LINE ALBUM 18 7
 
   LINE ALBUM 18 12 LINE ALBUM 18 22
 
   LINE ALBUM 18 25 LINE ALBUM 18 29
 
   LINE ALBUM 18 35 LINE ALBUM 18 42
 
   LINE ALBUM 18 51 LINE ALBUM 18 56
 
 
 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map