Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

แนะนำผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ(จุดผ่อนผัน) และดูดสิ่งปฏิกูลออกจากท่อระบายน้ำ

    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่แนะนำผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ(จุดผ่อนผัน) เพื่อขอความร่วมมือในการลดปริมาณไขมัน ที่มาจากแหล่งกำเนิดที่สำคัญของไขมันและถูกทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะทำให้เกิดปัญหาไขมันอุดตันท่อระบายน้ำ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง ได้ดำเนินการดูดสิ่งปฏิกูลออกจากท่อระบายน้ำ หมู่บ้านการเคหะ หมู่ที่ 14 เนื่องจากน้ำไม่สามารถระบายได้สะดวก พบว่ามีก้อนไขมันอุดตันจำนวนมาก

 11 12

 13 16

 19 21

 22 24

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map