Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น (กิจกรรมจัดเวทีประชาคม)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น (กิจกรรมจัดเวทีประชาคม)

     วันที่  26  มีนาคม  2567 นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า และประชาชนชาวตำบลเมืองเก่า ร่วมประชาคมท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเดอะเลค โฮเต็ล ขอนแก่น

ประเด็นในการมีส่วนร่วม

          เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ แก้ไขปัญหา ปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองเก่า และนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

          มีผู้เข้าร่วมจำนวน  250 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนชาวตำบลเมืองเก่าทั้ง 17 หมู่บ้าน 1 ชุมชน

ผลจากการมีส่วนร่วม

         แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมีสิทธิ์ในการออกเสียง ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

          เสนอโครงการให้คณะกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 แล้วเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พิจารณาเห็นชอบร่างฯ เมื่อมีมติเห็นชอบ ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศให้ประชาชนทราบ รายงานอำเภอ จังหวัด แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามระเบียบ และนำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณต่อไป

  1 2

  3 4

  5 6

  7 8

  9 10

  LINE ALBUM 322 LINE ALBUM 473

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map