Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลเมืองเก่า

      วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า มอบหมายให้ นายเชิดศักดิ์  สุวรรณประสิทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลเมืองเก่า 2567” และ “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรในสังกัด ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิด จากการปฏิบัติ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้  โดยให้หัวหน้าส่วนราชการได้กำชับ ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบายสุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลเมืองเก่า 2567 และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567 ได้ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ในการนำข้อมูลลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า หันตามกำหนดเวลาในการประเมินแบบวัด OIT และให้แต่ละส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ให้ครบตามจำนวนที่กำหนด

   3453597 3453596

   3453594 1

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map