Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ประชุมคณกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

    วันที่ 10 เมษายน 2567 ท่านนายกโกเมศ ทีฆธนานนท์ มอบหมายให้ นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2567 โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หน.สภ.ย่อยตำบลเมืองเก่า ผู้นำหมู่บ้าน รพ.สต.เมืองเก่า รพ.สต.ดอนบม สถานศึกษาในเขตตำบลเมืองเก่า สมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองเก่า เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองเก่า

 1 2

 3 4

 6 7

 8 9

 10 12

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map