Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในตำบลเมืองเก่า

   วันที่ 29-30 มีนาคม 2567 นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในตำบลเมืองเก่า และได้ร่วมกิจกรรมกับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน และเพื่อเชื่อมสัมพันธภาพของเด็กและเยาวชนในตำบลเมืองเก่า ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และปลอดภัย ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ม ขอนแก่น

  020 021

  022 023

  025 026

  027 028

  029 030

  031 032

  033 034

  035 036

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map