Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

คู่มือประชาชน

 

คู่มือสำหรับประชาชน 

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ดาวน์โหลดเอกสาร :
ไฟล์ดาวน์โหลดขนาดไฟล์วันที่โพส
Download this file (P.pdf)การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา39ทวิ86 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:30
Download this file (63.pdf)การแจ้งถมดิน211 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:30
Download this file (62.pdf)การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา39ทวิ237 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:29
Download this file (61.pdf)การแจ้งขุดดิน213 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:29
Download this file (60.pdf)การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา39ทวิ236 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:28
Download this file (59.pdf)การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22217 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:27
Download this file (58.pdf)การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา33210 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:26
Download this file (57.pdf)การขออนุญาตดัดแปลง-หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถฯเพื่อการอื่นตามมาตรา34224 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:23
Download this file (56.pdf)การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร218 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:22
Download this file (55.pdf)การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน204 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:22
Download this file (54.pdf)การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา32137 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:21
Download this file (53.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร203 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:20
Download this file (52.pdf)การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา39ทวิ217 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:19
Download this file (51.pdf)การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21235 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:18
Download this file (50.pdf)การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21237 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:18
Download this file (49.pdf)การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย134 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:11
Download this file (48.pdf)การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญพ.ศ.2559138 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:10
Download this file (47.pdf)การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร189 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:09
Download this file (46.pdf)การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ พ้ืนที่ไม่เกิน200ตร.ม.207 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:09
Download this file (45.pdf)การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ222 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:07
Download this file (44.pdf)การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ222 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:06
Download this file (43.pdf)การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ222 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:05
Download this file (42.pdf)การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ พ้ืนที่เกิน200ตร.ม.179 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:04
Download this file (41.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ พ้ืนที่เกิน200ตร.ม.214 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:03
Download this file (40.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด214 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:01
Download this file (39.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ209 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:01
Download this file (38.pdf)การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ168 kB20 พฤษภาคม 2020 / 10:00
Download this file (37.pdf)การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด140 kB20 พฤษภาคม 2020 / 09:59
Download this file (36.pdf)การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง203 kB19 พฤษภาคม 2020 / 16:16
Download this file (35.pdf)การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล226 kB19 พฤษภาคม 2020 / 16:15
Download this file (34.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล214 kB19 พฤษภาคม 2020 / 16:15
Download this file (33.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล213 kB19 พฤษภาคม 2020 / 16:11
Download this file (32.pdf)การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร194 kB19 พฤษภาคม 2020 / 16:10
Download this file (31.pdf)การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน201 kB19 พฤษภาคม 2020 / 16:09
Download this file (30.pdf)การขอเลขบ้าน กรณีทะเบียบ้านชั่วคราว196 kB19 พฤษภาคม 2020 / 16:08
Download this file (29.pdf)การขอเลขที่บ้าน197 kB19 พฤษภาคม 2020 / 16:07
Download this file (28.pdf)การแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน198 kB19 พฤษภาคม 2020 / 16:07
Download this file (27.pdf)การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร198 kB19 พฤษภาคม 2020 / 16:06
Download this file (26.pdf)การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง199 kB19 พฤษภาคม 2020 / 15:14
Download this file (25.pdf)การรับแจ้งการย้ายออก199 kB19 พฤษภาคม 2020 / 15:13
Download this file (24.pdf)การรับแจ้งการย้ายเข้า198 kB19 พฤษภาคม 2020 / 15:08
Download this file (23.pdf)การรับการแจ้งย้ายปลายทาง197 kB19 พฤษภาคม 2020 / 15:07
Download this file (22.pdf)การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนบ้านเดียวกัน198 kB19 พฤษภาคม 2020 / 15:07
Download this file (21.pdf)การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งการย้ายสุญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้าย197 kB19 พฤษภาคม 2020 / 15:05
Download this file (20.pdf)การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน198 kB19 พฤษภาคม 2020 / 15:04
Download this file (19.pdf)การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางฯ126 kB19 พฤษภาคม 2020 / 14:43
Download this file (18.pdf)การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทสไทยฯ199 kB19 พฤษภาคม 2020 / 14:42
Download this file (17.pdf)การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด204 kB19 พฤษภาคม 2020 / 14:41
Download this file (16.pdf)การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับฯ196 kB19 พฤษภาคม 2020 / 14:39
Download this file (15.pdf)การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร196 kB19 พฤษภาคม 2020 / 14:37
Download this file (14.pdf)การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านตายฯ197 kB19 พฤษภาคม 2020 / 14:34
Download this file (13.pdf)การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียน196 kB19 พฤษภาคม 2020 / 14:32
Download this file (P2.pdf)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ112 kB19 พฤษภาคม 2020 / 14:30
Download this file (P1.pdf)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ107 kB19 พฤษภาคม 2020 / 14:28
Download this file (10.pdf)การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์209 kB19 พฤษภาคม 2020 / 14:26
Download this file (9.pdf)การรับภาษีบำรุงท้องที่202 kB19 พฤษภาคม 2020 / 14:22
Download this file (8.pdf)การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน203 kB19 พฤษภาคม 2020 / 14:21
Download this file (7.pdf)การรับชำระภาษีป้าย131 kB19 พฤษภาคม 2020 / 14:20
Download this file (6.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดเป็นหุ่นส่วน คณะบุคคลฯ208 kB19 พฤษภาคม 2020 / 13:43
Download this file (5.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา208 kB19 พฤษภาคม 2020 / 11:04
Download this file (4.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดเป็นห้างหุ่นส่วนสามัญ211 kB19 พฤษภาคม 2020 / 11:03
Download this file (3.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา211 kB19 พฤษภาคม 2020 / 11:01
Download this file (2.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ่นส่วนสามัญ คณะบุคคลฯ217 kB19 พฤษภาคม 2020 / 11:00
Download this file (1.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา215 kB19 พฤษภาคม 2020 / 10:54

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map