Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

“เมืองเก่าน่าอยู่ เคียงคู่เมืองเศรษฐกิจ
คุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรอินทรีย์ปลอดภัย
ใส่ใจสังคม สู่ตำบลเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

        แนวทางการพัฒนา

            ๑. ส่งเสริมการปลูกข้าวนาปรัง ข้าวนาปี และพืชสวน

            ๒. สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมในพื้นที่
            ๓. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพื้นที่
            ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตร
            ๕. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยังยืน

        แนวทางการพัฒนา

            ๑. โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

            ๒. พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสม

            ๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

        แนวทางการพัฒนา

            ๑. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

            ๒. พัฒนาส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุน และการท่องเที่ยว

            ๓. อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

            ๔. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม

            ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

            ๖. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ในท้องถิ่น

            ๗. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุมและหลากหลาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษาและการกีฬา

        แนวทางการพัฒนา

            ๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

            ๒. เพิ่มโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

            ๓. เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมจิตอาสา เพื่อการใช้ทักษะชี้วัดที่ดี เห็นคุณค่าตนเองและสังคม

            ๔. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ มุ่งสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพและนันทนาการเพื่อออกกำลังกาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        แนวทางการพัฒนา

            ๑. การบริหารจัดการ อนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน

            ๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

            ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

            ๔. สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การเสริมสร้างสุขภาวะ

        แนวทางการพัฒนา

            ๑. สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และพัฒนารูปแบบการบริหารประชาชน

            ๒. เฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และการแพร่ระบาดในพื้นที่ และพัฒนาระบบส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ

            ๓. พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้คุณภาพและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม

            ๔. พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาบริหารภาครัฐ

        แนวทางการพัฒนา

            ๑. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง

            ๒. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

            ๓. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส

 

เป้าประสงค์

            ๑. ด้านการเฝ้าระวังโรค การป้องกันโรค การควบคุมโรค และการช่วยเหลือประชาชน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และได้รับการบริการสาธารณสุขอื่นๆ อย่างทั่วถึง
            ๒. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา
            ๓. สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา
            ๔. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
            ๕. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี
            ๖. พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
            ๗. สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก
            ๘. ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
            ๙. ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส
            ๑๐. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
            ๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
            ๑๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน
            ๑๓. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
            ๑๔. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
            ๑๕. ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
            ๑๖. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม
            ๑๗. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ                          

 

ค่าเป้าหมาย

            ๑. มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

            ๒. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง

            ๓. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร

            ๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

            ๕. การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง

            ๖. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย

            ๗. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น

            ๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น

            ๙. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            ๑๐. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

     

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map