Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

กองช่าง

                                                         

                                                                 401 

 

  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง     ฝ่ายควบคุมอาคาร         ฝ่ายการโยธา         ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล      ฝ่ายช่างสุขาภิบาล           งานธุรการ

 431  442   411                            402  511

 481  451  471  521  55  501

 491  461   54  531

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map