Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

 

        อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบลและอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒) และพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้

 

   มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

       ๑.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

       ๒.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

       ๓.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

       ๔.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

       ๕.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

       ๖.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

       ๗.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ

       ๘.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

       ๙.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

 

       การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

 

     มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

       ๑.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

       ๒.ให้มีโรงฆ่าสัตว์

       ๓.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

       ๔.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

       ๕.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

       ๖.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

       ๗.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

       ๘.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

       ๙.เทศพาณิชย์ 

 

       อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้

       ๑.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

       ๒.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

       ๓.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

       ๔.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

       ๕.การสาธารณูปการ

       ๖.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

       ๗.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

       ๘.การส่งเสริมการท่องเที่ยว

       ๙.การจัดการศึกษา

       ๑๐.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

       ๑๑.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

       ๑๒.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

       ๑๓.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

       ๑๔.การส่งเสริมการกีฬา

       ๑๕.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

       ๑๖.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

       ๑๗.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

       ๑๘.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

       ๑๙.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

       ๒๐.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

       ๒๑.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

       ๒๒.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

       ๒๓.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

       ๒๔.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       ๒๕.การผังเมือง

       ๒๖.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

       ๑๗.การดูแลรักษาที่สาธารณะ

       ๒๘.การควบคุมอาคาร

       ๒๙.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

       ๓๐.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

       ๓๑.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

    

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map