Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

สภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

                                                                  11

                                                                    นายมนตรี  พั้วลี

                                                                       ประธานสภา

                              9                                                10

                              นายชัยยุทธ  เตยแก้ว                                                   นายปรีชา   สุขเศวต

                                รองประธานสภา                                                          เลขานุการสภา

 

           4                              8                                 

            นายประดิษฐ์  อุ่นสิม                               นายธนบรรณ  อาจต้น                                  นายยศพล   พรมดี

             สมาชิกสภา เขต 1                                  สมาชิกสภา เขต 1                                       สมาชิกสภา เขต 1

 

          16                              7                                   2

       นายประสงค์  พฤกษาเจริญ                          นางเพ็ญศรี   ประวัตินภา                                   นายคำภู  มีกุญชร

           สมาชิกสภา เขต1                                   สมาชิกสภา เขต 2                                        สมาชิกสภา เขต2

 

        6                              5                                   005 2

          นางวนิดา  วรยศ                               นายณัฐภัทร   หงษ์สายพิน                                   นางสุธัญญา  กองเพชร

         สมาชิกสภา เขต 2                                  สมาชิกสภา เขต 2                                           สมาชิกสภา เขต 2

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map