Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

กองคลัง

                                                               272 

 

     ฝ่ายบริหารงานคลัง            ฝ่ายสถิติการคลัง            ฝ่ายพัฒนารายได้     ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  281     43     411     45     3011

  34      36     311    46    321

                                47    42                                    381   

                                                              1

   

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map