Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลสภาพทั่วไป

ข้อมูลสภาพทั่วไป

 

๑. ด้านกายภาพ

   ๑.๑ ที่ตั้ง

     เทศบาลตำบลเมืองเก่า ตั้งอยู่ที่ ๖๓ หมู่  ๘ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๔,๗๑๘ ไร่ (๓๙.๕๔ ตารางกิโลเมตร) อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองขอนแก่น  ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๔๔๙ กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อตั้งนี้

          ทิศเหนือ            ติดต่อ เขตเทศบาลนครขอนแก่น และเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

          ทิศใต้               ติดต่อ เขตเทศบาลตำบลท่าพระ และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

          ทิศตะวันออก        ติดต่อ เขตเทศบาลตำบลพระลับ

          ทิศตะวันตก         ติดต่อ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

 

   ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

      เป็นที่ราบ และที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำชีไหลผ่านบริเวณทิศใต้ของพื้นที่ และเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างตำบลเมืองเก่า และตำบลท่าพระ

 

   ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

      ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

        ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป

        ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร 

        ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา  

 

     ๑.๔ ลักษณะของดิน

        ตำบลเมืองเก่ามีที่ดินสาธารณประโยชน์ ดังนี้

สถานที่ ขนาดพื้นที่ ตำแหน่งที่ตั้ง
- บึงแก่นน้ำต้อนสาธารณะ   พื้นที่   5,056  ไร่  ไม่มีพื้นดิน 
- หนองซองแมว พื้นที่   116 ไร่ หมู่ที่ 8
- ป่าช้าบ้านสะอาดโสกแสง พื้นที่   4 ไร่ หมู่ที่ 1,2
- ที่ดินศาลาเอนกประสงค์ พื้นที่   1 ไร่ หมู่ที่ 3
- หนองเบ็ญหนองไร่ พื้นที่   30 ไร่ หมู่ที่ 6
- ดอนปู่ตาขามแป พื้นที่   6 ไร่ หมู่ที่ 6
- หาดหัวช้าง พื้นที่   15 ไร่ หมู่ที่ 6
- ท่าวังมนต์ พื้นที่   25 ไร่ ชาวบ้านยกให้ หมู่ที่ 13
- ศาลากลางบ้าน พื้นที่   1 งาน 40 ตารางวา หมู่ที่ 9
- วัดป่ามิ่งเมือง ป่าช้า พื้นที่   110 ไร่ หมู่ที่ 9
- หนองไข่นุ่น พื้นที่   17 ไร่ หมู่ที่ 17
- ดอนอีตีบ พื้นที่   50 ไร่ หมู่ที่ 9
- หาดสำโรง พื้นที่   2 ไร่ หมู่ที่ 6
- หนองยาง พื้นที่   30 ไร่ หมู่ที่ 7
- โสกตูม พื้นที่   3 ไร่ หมู่ที่ 7
- ป่าช้าบ้านโนนตุ่นสาธารณะประโยชน์ พื้นที่   3 ไร่ หมู่ที่ 5,15
- ดอนเจ้าปู่สาธารณะ พื้นที่   3 งาน  28 ตารางวา หมู่ที่ 7
- หนองน้ำขุ่นสาธารณะ พื้นที่   49 ไร่ หมู่ที่ 15
- ที่สามเหลี่ยมริมหนองเบ็ญ พื้นที่   3 งาน หมู่ที่ 6
- หนองโสกแก พื้นที่   9 ไร่ หมู่ที่ 7
- ดอนปู่ตา พื้นที่   6 ไร่ หมู่ที่ 7
- หนองผือ พื้นที่   44 ไร่ หมู่ที่ 7
- หนองไร่ พื้นที่   8 ไร่ หมู่ที่ 10

 

   ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

     ตำบลเมืองเก่า มีแม่น้ำชีไหลผ่านบริเวณทางทิศใต้ของพื้นที่

 

   ๑.๖ ลักษณะของป่าไม้

     ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ 

 

๒. ด้านการเมืองการปกครอง

   ๒.๑ เขตการปกครอง

        เทศบาลตำบลเมืองเก่า มีทั้งหมด ๑๗ หมู่บ้าน ได้แก่

     หมู่ที่

       ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำ

หมู่ที่ ๑

บ้านสะอาด

นายไพฑูรย์ บุษราคัม

หมู่ที่ ๒

บ้านสะอาด

นายสุมิตร คำอ้อ

หมู่ที่ ๓

บ้านกุดกว้าง

นายทินกร  แสงมีคุณ

หมู่ที่ ๔

บ้านกุดกว้าง

นายธวัชชัย  พรมดี

หมู่ที่ ๕

บ้านโนนตุ่น

นายชลินทร์ สัสดีคำวัง (กำนัน)

หมู่ที่ ๖

บ้านดอนบม

นางชุติกาญจน์ บุญเลิศ

หมู่ที่ ๗

บ้านดอนบม

นายสวัสดิกร รักอ่อน

หมู่ที่ ๘

บ้านขามเจริญ

นางสาวอัชฎาพร เตยแก้ว

หมู่ที่ ๙

บ้านตูมน้อย

นายปัญญาวุฒิ  สร้อยสุด

หมู่ที่ ๑๐

บ้านดอนบม

นายคมสัน กองเพชร

หมู่ที่ ๑๑

บ้านฉัตรทอง

 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณประสิทธิ์

หมู่ที่ ๑๒

บ้านกุดกว้าง

นายสุพจน์ อุทธา

หมู่ที่ ๑๓

บ้านดอนบม

นางขวัญชนก มาศโอสถ

หมู่ที่ ๑๔

บ้านการเคหะ

นายสมเกียรติ โรจนแสงชัย

หมู่ที่ ๑๕

บ้านโนนตุ่น

นายคนอง ซุยกระเดื่อง

หมู่ที่ ๑๖

บ้านกุดกว้าง

นายสุมิตร แสนสีหา

หมู่ที่ ๑๗

บ้านกุดกว้าง

นางพิกุล อัคฮาด

 

     โดยแยกเป็นจำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร ชาย/หญิง ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่  1 บ้านสะอาด 568 467 519 986
หมู่ที่  2 บ้านสะอาด 748 622 565 1,278
หมู่ที่  3 บ้านกุดกว้าง 1,107 734 789 1,527
หมู่ที่  4 บ้านกุดกว้าง 559 441 467 908
หมู่ที่  5 บ้านโนนตุ่น 1,561 1,116 1,271 2,387
หมู่ที่  6 บ้านดอนบม 581 639 650 1,289
หมู่ที่  7 บ้านดอนบม 2,349 1,745 2,094 3,839
หมู่ที่  8 บ้านขามเจริญ 2,241 1,762 2,050 3,812
หมู่ที่  9 บ้านตูมน้อย 1,876 1,618 1,961 3,579
หมู่ที่ 10 บ้านดอนบม 585 653 763 1,416
หมู่ที่ 11 บ้านฉัตรทอง 1,665 1,319 1,623 2,942
หมู่ที่ 12 บ้านกุดกว้าง 1,108 519 551 1,067
หมู่ที่  13 บ้านดอนบม 330 514 545 1,059
หมู่ที่ 14 บ้านการเคหะ 1,640 1,193 1,471 2,664
หมู่ที่ 15 บ้านโนนตุ่น 964 841 938 1,779
หมู่ที่ 16 บ้านกุดกว้าง 387 497 533 1,030
หมู่ที่ 17 บ้านกุดกว้าง 335 346 398 744
รวม 18,604 15,023 17,283 32,306

 

๓. สภาพทางสังคม

   ๓.๑ การศึกษา

        โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕ แห่ง

               ชื่อโรงเรียน

           ที่ตั้ง

       ชื่อผู้บริหาร

โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น

หมู่ที่ 9 บ้านตูมน้อย

นายจงจิตร  ดวงสนาม

โรงเรียนบ้านดอนบม

หมู่ที่ 13 บ้านดอนบม

นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ

โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์

หมู่ที่ 17 บ้านกุดกว้าง

นายเจนณรงค์ วิธีดี

โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา

หมู่ที่ 15 บ้านโนนตุ่น

นายธีรเชษฐ์  เปานาเรียง

โรงเรียนบ้านสะอาด

หมู่ที่ 1 บ้านสะอาด

นายสมจิตร  มีลุน

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จำนวน  ๓  แห่ง
   • ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาด              
   • ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกว้าง             
   • ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบม             
  • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน    จำนวน  ๑๗  แห่ง
  • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลเมืองเก่า    จำนวน  ๒  แห่ง (บ้านกุดกว้าง,บ้านการเคหะ)
  • มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย (ศูนย์ฯ ดอนบม)     จำนวน   ๑    แห่ง 
  • วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง (สาขาบ้านกุดกว้าง)     จำนวน    ๑     แห่ง
  • โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน    จำนวน  ๔  แห่ง
   • ๑. โรงเรียนเมธนีดล (ตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมือง)
   • ๒. โรงเรียนอนุบาลการเคหะ    หมู่ที่ ๑๔ บ้านการเคหะ
   • ๓. โรงเรียนหมู่บ้านการเคหะ    หมู่ที่ ๑๔ บ้านการเคหะ
   • ๔. โรงเรียนอนุบาลพิมานธานีเด็ก    หมู่ที่ ๑๑ บ้านฉัตรทอง
  • โรงเรียนสังกัดกรมการศาสนา    จำนวน  ๑  แห่ง
   • ๑. โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง ตั้งอยู่ภายในวัดธาตุกุดกว้าง อำเภอเมือง ขอนแก่น

 

   ๓.๒ สาธารณสุข

     หน่วยงานสาธารณสุข

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า        จำนวน  ๒  แห่ง ดังนี้
   • ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดกว้าง ผู้อำนวยการ นายอดุลย์ กงสะเด็น
   • ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม ผู้อำนวยการ นางนิสสัย ปรีย์พูล

     

   ๓.๓ การสังคมสงเคราะห์

        เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

          ๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 

          ๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

          ๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

          ๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง  

          ๕.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 

 

             ข้อมูล

         จำนวนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ (คน)

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2,543

2,728

2,828

3,206

3,395

เบี้ยยังชีพผู้พิการ

365

414

425

449

482

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

17

18

18

20

20

 

๔. ระบบบริการพื้นฐาน

   ๔.๑ การคมนาคม

          เทศบาลตำบลเมืองเก่า มีการคมนาคมดังนี้

  • ๑. สถานีขนส่งแห่งที่ ๓
  • ๒. ถนนเลี่ยงเมือง ติดกับถนนมิตรภาพ
  • ๓. ถนนเหล่านาดี เป็นถนนสายหลักของส่วนภูมิภาคตัดผ่าน
  • ๔. ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
  • ๕. ถนนคอนกรีตเสรอมเหล็กภายในหมู่บ้าน

 

   ๔.๒ การไฟฟ้า

        ภายในเขตเทศบาลมีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน ๑๕,๐๔๘ ครัวเรือน พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าคิดเป็น ร้อยละต่อพื้นที่ในเขตเทศบาลทั้งหมด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

   ๔.๓ การประปา

        เทศบาลตำบลเมืองเก่าสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  โดยมีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ๒ แห่ง ดังนี้

  • ๑. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสะอาด หมู่ที่ ๑
  • ๒. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐

  

   ๔.๔ โทรศัพท์

        ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ และมีหอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่

 

   ๔.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

  • ๑. ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์ ห่างจากตำบลเมืองเก่า ประมาณ ๕ กิโลเมตร
  • ๒. มีท่ารถขนส่งนครชัย  จำนวน  ๑  แห่ง  ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง  และทุกวัน

 

๕. ระบบเศรษฐกิจ

   ๕.๑ การเกษตร

        ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง รองลงมาภาการเกษตรกรรม และอาชีพค้าขาย ซึ่งเกษตรกรรมที่สำคัญคือ ทำนา

 

   ๕.๒ การประมง (ในเขตเทศบาลเมืองเก่าไม่มีการประมง)              

 

   ๕.๓ การปศุสัตว์

        เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ 

 

   ๕.๔ การบริการ

  • โรงแรม จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้
   • ๑. โรงแรมไนท์อินน์           ตั้งอยู่ที่บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๑      จำนวน  ๘๐  ห้อง
   • ๒. โรงแรมบ้านตูมการ์เด้นท์  ตั้งอยู่ที่บ้านตูมน้อย หมู่ที่ ๙        จำนวน  ๘๕  ห้อง
   • ๓. โรงแรมดอนบมอินท์       ตั้งอยู่ที่บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐      จำนวน  ๖๐  ห้อง
   • ๔. โรงแรมโรสการ์เดนท์     ตั้งอยู่ที่บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๕         จำนวน  ๖๐  ห้อง
   • ๕. โรงแรมขอนแก่นประตูน้ำ ตั้งอยู่ที่บ้านขามเจริญ หมู่ที่ ๘      จำนวน ๑๒๔ ห้อง
  • รีสอร์ท จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้
   • ๑. พฤกษาวิลล์รีสอร์ท        ตั้งอยู่ที่บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑         จำนวน  ๑๘  ห้อง
   • ๒. ซีเอ็นรีสอร์ท               ตั้งอยู่ที่บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๑๕       จำนวน  ๓๐  ห้อง
   • ๓. โรสการ์เดนท์              ตั้งอยู่ที่บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๕         จำนวน  ๒๘  ห้อง
   • ๔. บริษัทจำกัด ชี.เอ็น.เอส.รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๑๕ จำนวน   ๔  หลัง
  • ปั้มน้ำมัน/ก๊าซ  จำนวน  ๙  แห่ง ดังนี้
   • ๑. บริษัทบริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สถานีบริการน้ำมัน  ตั้งอยู่บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๕
   • ๒. หจก.มิตรภาพขอนแก่นแก๊ส ปั้มแก๊ส   ตั้งอยู่บ้านกุดกว้าง  หมู่ที่ ๑๒  ถนนมิตรภาพ
   • ๓. ปั๊มปิโตรนาส  ถนนมิตรภาพ                 
   • ๔. บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ถนนกลางเมือง
   • ๕. หจก.อมรสวัสดิ์ปิโตรเลี่ยม ถนนกลางเมือง
   • ๖. บริษัทบางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด  ถนนมิตรภาพ
   • ๗. ปั๊มเอสโซ่ ถนนมิตรภาพ  หมู่ที่ ๑๗
   • ๘. หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต (ปั๊ม ปตท.) ถนนมิตรภาพ
   • ๙. ปั๊มแก๊ส (LPG)  หมู่ที่ ๑๗  นายน้อย แก่นสุวรรณ
  • สถานีขนส่งแห่งที่ ๓ 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map