Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

โครงสร้างผู้บริหาร

 

 

                                                ฝ่ายข้าราชการการเมือง

                                                           B1

นายโกเมศ  ทีฆธนานนท์

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

                                                                      โทร.081-6621152

     

          18  B2    B5     152840

           นางสาวรัมภามาศ  ทีฆธนานนท์         นายพิสิษฐ์  จุลคำภา               นายสมชาย  มาศโอสถ           นายเชิดศักดิ์  สุวรรณประสิทธิ์

               รองนายกเทศมนตรี                 รองนายกเทศมนตรี               ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี               เลขานายกเทศมนตรี

              โทร.085-415-5454                  โทร.089-622-1260                โทร.091-064-5136                  โทร. 0957829451

 

 

                                                               ฝ่ายข้าราชการประจำ

 

                                                                p

                 PS6 1                                                                        S3           

 

   S2 S1  k Sa S kased 2

                                                             

 

                               

                                                             

 

                                                                  

                                                                             

 

                                                                                  

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map