Copyright 2024 - เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น

กฏระเบียบกระทรวง

กฏระเบียบกระทรวง/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :
ไฟล์ดาวน์โหลดขนาดไฟล์วันที่โพส
Download this file (rabarb.pdf)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ(ฉ.ที่2)พ.ศ. 256488 kB18 พฤษภาคม 2021 / 14:33
Download this file (rabarb1.pdf)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560482 kB18 พฤษภาคม 2021 / 14:30
Download this file (01-actSE-62.pdf)พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562248 kB24 มีนาคม 2021 / 15:05
Download this file (law-15.pdf)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540134 kB05 มิถุนายน 2020 / 14:52
Download this file (law-14.pdf)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่13 พ.ศ.25523850 kB05 มิถุนายน 2020 / 14:52
Download this file (law-13.PDF)พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่14) พ.ศ.2562186 kB05 มิถุนายน 2020 / 14:51
Download this file (law-10.pdf)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522321 kB05 มิถุนายน 2020 / 14:50
Download this file (law-9.pdf)พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543168 kB05 มิถุนายน 2020 / 14:49
Download this file (law-8.PDF)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่3)พ.ศ.256181 kB05 มิถุนายน 2020 / 14:48
Download this file (law-7 (1).pdf)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548105 kB05 มิถุนายน 2020 / 14:44
Download this file (law-3.pdf)พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.25461475 kB05 มิถุนายน 2020 / 14:43
Download this file (2561_1.pdf)พระราชกฤษฎีกาการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.256143 kB18 เมษายน 2020 / 21:12
Download this file (2560_3.pdf)พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.256089 kB18 เมษายน 2020 / 21:09
Download this file (2560_2.pdf)พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560824 kB18 เมษายน 2020 / 21:08
Download this file (2560_1.pdf)พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560173 kB18 เมษายน 2020 / 21:07
Download this file (2556_1.pdf)พ.ร.บ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.255628 kB18 เมษายน 2020 / 21:04
Download this file (2552_1.pdf)พ.ร.บ ลักษณะการปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2552308 kB18 เมษายน 2020 / 21:03
Download this file (2546_1.pdf)พ.ร.บ เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546305 kB18 เมษายน 2020 / 20:17
Download this file (2542_1.pdf)พ.ร.บ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542134 kB18 เมษายน 2020 / 20:14
Download this file (2539_1.pdf)พ.ร.บ ความผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253984 kB18 เมษายน 2020 / 20:03

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : www.mueangkaokk.go.th
Faecbook : www.facebook.com/mueangkao
โทร. 043-258102-4   |   แฟ๊ก. 043-258106

 

map